Sportovní koncepce města Olomouce

Diskuse s členy zastupitelského klubu Piráti a Starostové Olomouc, témata týkající se činnosti zastupitelstva města.
Andrea Hanáčková
Zastupitel
Příspěvky: 9
Registrován: 13. 11. 2018 19:45

Sportovní koncepce města Olomouce

Příspěvek od Andrea Hanáčková » 27. 2. 2021 11:28

Seminář pro zastupitele ke sportovní koncepci, čtvrtek 25.2.20221

Před seminářem jsme se sešli:
Zastupitelský klub (Hynek Melichar, Andrea Hanáčková) s příznivci PirSTAN (Petr Fojtík, Jiří Škarabela, František Šváb). Díky za všechny poznámky:
Nevyhodnotilo se plnění staré koncepce
Podpora hlavně centrálních sportovišť, chybí periferie
Dostupnost sportoviště by měla být do 400 m od bydliště – viz doporučení EU. Chceme-li namotivovat maminky s dětmi, aby tam chodily, musí být sportoviště všude a pro všechny blízko.
Zbytečně vysoká podpora profesionálního sportu. Proč stále podporovat několik elitních sportovců, když nám tloustne dětská i dospělá populace
Ptát se na prioritizaci jednotlivých aktivit.
Ptát se na poměr částek, které jsou uvedeny v tabulce.
Bude mít město vyčleněné peníze na to, co je v tabulce?
Neuvažuje se o zrušených sportovištích, že by se obnovila.
Všichni chodí na Poděbrady bruslit, lidi si to upravují sami, město se na tom nijak nepodílí
Otevřená sportoviště viz Finsko
paspartizace přírodních lokalit, kde na to vezmou peníze
návaznost této koncepce na Strategický plán a dřívější koncepci – nutné dotázat se na feedback staré koncepce – jaké potřeby z toho vyplynuly

Poznámky A. Hanáčkové po přečtení koncepce
- Koncepce má hodně akademický charakter, chybí jasné zřetelné zadání od města, chybí vize města
- Metodika je sice vysvětlena, stále ale spíše připomíná spíše metodologii odborné práce na téma „Analýza sportovních a pohybových potřeb“ než koncepci
- Chybí provázanost cílů (nejasně definované) a nástrojů k jejich dosažení
- Využitá data jsou zastaralá (rok 2017), koncepce nezohledňuje již rok trvající korona krizi
- Dokument působí dojmem účelově schválené koncepce pro potřeby vykázání existence takového dokumentu pro projekty
- Dokument postrádá naprosto charakter vize, výzvy, motivace. Je zatěžkán dlouhosáhlými tabulkami, které jsou vhodné pro projektovou dokumentaci, ale absentují dílčí cíle, sumarizace, prioritizace, výzvy.
- Neřeší KLÍČOVÉ problematické projekty Olomouce, kam DLOUHODOBĚ odchází nejvíce finančních prostředků – sportovní infrastruktura, nevýhodné nákupy sportovišť, proinvestované peníze ve stadionech, bazénech („v ledu a trávníků“), nedává v tomto smyslu žádná doporučení, tuto problematiku zcela opomíjí

Seminář 25.2.2021
Minimální účast, náměstkyně, lidé z odboru sportu, kultury a vnějších vztahů, političtí zástupci:5, aktivní ProOl, PirSTAN, KDU.
Záleská: Zadání ještě za minulé radnice, nekonkrétní, nejasné. Některé části upřesňovány průběžně, komisí pro sport to nějak prošlo , konzultováno s komisí pro školství („byli na radnici i tělocvikáři“)
Zdůraznění potřebnosti materiálu, kvůli různým dotacím
Jsme připraveni ho hned aktualizovat. Chceme, aby tento materiál reflektoval existenci Národní sportovní agentury a hlavně současnou situaci, která je extrémně nevýhodná pro koncepce jakéhokoli druhu – nikdo neví, jak bude fungovat svět a město po koroně
Do aktualizací budeme moci vstupovat i my jako zastupitelé – budou do toho vstupovat všechny ZK. Bude to reflektovat aktuální situaci a investiční plán. (těžko říci, kdy...)
Jednou větou shrnuto to, co nás zajímá nejvíc: hokejová hala, malá hala, multifunkční hala, bazén, aquapark, Andrův stadion. Výsledek: neví se, ladí se priority, nová zjištění, neví se a taky se neví...
Důležité: ZMO dokument neschvaluje, jen bere na vědomí, důležité je, že ho schválila rada, teď už se s ním dá operovat v projektech (pozn. AH: ano, toto potvrzuje účelovost dokumentu.)
Prezentace ze strany zpracovatele (pozn. AH: zcela kopíruje koncepci, tj. akcent na aktivity, které jsou „zadarmo“ a vyžadují jen mentální změnu, všemu, co je „za peníze“, se vyhýbá)
- Nejen sport, ale i rekreační pohyb
- Akcent na cíle z strat.dokumentů
- Analýza životního stylu dětí: hodně dětí má nedostatek pohybu, ale není to tím, že by tam bylo málo dětí sportujících (75% v Olomouci, v celé ČR přes 60%), ale jde o každodenní pohyb populace.
- Srovnání dítěte 60. léta (!!) – pohyb 4 hodiny 10 minut, vs. dítě dnes 55 minut pohybu denně.
- Výsledek: máme milion diabetiků
- Podpora přirozeného pohybu podporuje i sport.
- Přiznaný nedostatek: V rámci zadání vůbec nejsou zohledněny plochy, které nejsou v majetku města

Diskuze
Hanáčková: Pozitivní že je snaha navázat to na PUMMo s akcentem na cyklo dopravu a pěší pohyb po městě
Pozitivní zaměření na budoucnost, péče o děti
To, co mne zaráží je neprovázanost koncepce – v analytické části docela dobré, realitu odrážející grafy, dotace, prioritizace sportů atd. zatímco návrhová část a akční plán + plus tato prezentace se zabývá především aktivitami, které znamenají spíše mentální proměnu vedení města, propagaci zdravého životního stylu, omezení automobilové dopravy. Nikoli investice, nikoli priority.
Vychodilová: Začíná se pracovat na aktualizaci sportovní koncepce okamžitě – v této chvíli je to schváleno Radou a v té chvíli už se s tím dá operovat v žádostech o dotace.
Jirotka: multifunkční hala: jaké budou rozpočtové dopady? Současné vedení města má malý manévrovací prostor. Záleská: ano, neví se.
Hanáčková: Cyklo naprosto minimální prostor – viz PUMMO. Těžko navazovat na materiál, který vznikl stejně účelově bez širší diskuze a bez skutečného zadání města, jakou má vizi.
FSK UP: ad Sportovní infrastruktura – zadání znělo nevěnovat se tomu. Museli bychom udělat detailnější analýzu, neměli jsme dostupné podklady (minulá radnice je neposkytla!!), které by řešily provoz a následnou zprávu. Zadání bylo těsně před volbami, zadání znělo jinak. Bylo to už uhrazeno, nebyl čas, přišla korona.
Velmi rychlé zpracování, nízkorozpočtové, bavili jsme se i o možnosti udělat vícezdrojovost financování do sportu – ale není to tam. Míra detailu je tím pádem podstatně menší. Na druhé straně je tam hlavně filozofie CELKU – analýza jak udělat lepší život dětem z hlediska pohybu. (poznAH – ano, viz zmíněná akademičnost koncepce)
Záleská: odborný pohled Hamříka vs. politické priority města: je to přirozené, nelze najít soulad, je to výchozí dokument, který budeme aktualizovat
Na to bude navazovat Akční plán, ten zpracuje sportovní odbor magoše a do toho se budou promítat připomínky.
Pejpek: Analytická část je dobrá a celkem dobře popisuje současný stav. ProOL – připravili jsme soubor připomínek: Jedna část jsou připomínky metodologické – stanovení cílů, kam se chceme dostat. Pojmenování opatření – cíle jednotlivých opatření a jejich kvantifikace. Pohybové aktivity: konstatujete dnešní stav, ale neříkáte, kam byste se chtěli dostat + kvantifikace (chceme kolik procent zapojených dětí??). Nemáme ani globální ani dílčí cíle – tím pádem nejsme schopní sledovat plnění. Např. oblast pohybových aktivit: dostupnost hřišť a sportovišť – není analyzováno – kam směřujeme?(Do roku 2040 chceme mít vybavenou polovinu Olomouce). Stejný problém u dostupnosti zeleně (konstatováno, že je to důležité, ale podle akčního plánu není jasné, co se s tím bude dít). Rozklíčování finanční podpory – co jsou provozní, co jsou dotace – není vyhodnoceno ani v jednotlivých letech, ani v oblasti dalších let
Záleská: Rada se shodla, že ten finanční plán tam vůbec nebude. My jsme dostali materiál ještě před tím, než šel do Rady, Rada to shodila ze stolu s tím, že se to bude řešit v rámci aktualizace. Souvisí zásadně s Národní sportovní agenturou. Čili nyní je „koncepce“ prosta jakýchkoli částek.
Pejpek: Ale aniž bychom se zabývali financemi, nedá se dělat strategické řízení bez odhadu částek. “prázdná tabulka“ – bude diskutováno na ZMO. Návrhové období je do roku 2024, vzhledem k tomu že je tam za 2mld investice – multifunkční hala, malá hokejová, andrův stadion za 30 ma – do roku 2024 by měla z návrhové části tyto tři částky vypadnout.
Vychodilová – součástí koncepcí nebývají finanční částky. Odehrává se strašně moc věcí, které se tam dají zahrnout – bazénová vana, aquapark. Je to živý dokument, bude se s tím dále pracovat.
Šnevajs – koncepce ve chvíli, kdy jde ven, je zastaralá. Velký akcent nad současnou dobou – zamyslet se nad tím, zda sport nesměřovat jiným směrem – sportovní infrastruktura by mohla nabízet jiné akcenty, než aktuálně jsou – mnohem větší akcent by měl být na pohyb pro všechny. ((AH: jo!! Otevřít stadiony pro pohyb veřejnosti.))
Hanáčková: chybí provázanost s nastavenými „estetizacemi“ KMČ. Umožněte pružné instalace workoutových hřišť, instalaci cvičebních prvků. Umožněte, aby to mohly realizovat malé firmy, ať nemusí jít vše přes Technické služby.
Odbor sportu: To se ale děje, loni se realizovala tři workout hřiště. Týneček, Topolany, workoutové hřiště. Viz strategie veřejných prostranství. Realizuje to i odbor zeleně. Stačí se obrátit přímo na nás.